Kdo jsme a co děláme

Jsme skupina, která je orientována na realizaci a prezentování konceptu „living history“, tedy oživené minulosti, pro širokou veřejnost se zájmem o život našich předků.

Prezentujeme jak civilní život v první třetině 14. století, tak i vojenskou družinu drobného šlechtice z jižních Čech v tomto období. V rámci našich rekonstrukcí se věnujeme období let 1300-1330, přelomovému období v českých dějinách, kdy vyhasla královská linie domácích Přemyslovců, přes bouřlivé období let 1306-1310, po vládu českého krále a lucemburského hraběte Jana Lucemburského s královnou Eliškou Přemyslovnou. Naši páni jsou však věrnými služebníky Alžběty Richenzy (Elišky Rejčky), někdy královny české a polské, vdovy po králích českých Václavu II. a Rudolfovi I. Mohou se tak pravidelně účastnit královnou pořádaných dvorských kratochvílí v podobě turnajů či řešení naléhavých politických témat na sněmech pořádaných královnou.

Naše seskupení zastřešuje dva šlechtice a jejich družiníky. První je početná družina pana Oblana z Javornice, zemana na tvrzi v Javornici nedaleko Dubu u Prachatic a druhou pak paní Jitka z Dobeve s družiníkem jejího chotě Martinem. Snažíme se o oživení historie skrze tyto dvě družiny, jejichž členové mají různá společenská postavení na žebříčku společnosti vrcholně středověkých Čech. Můžete se tak setkat jak s osobami venkovského původu poddanými našim pánům, tak se zástupci měšťanských rodin, kteří si složení lenního slibu do rukou pána zvolili z přátelství či jako východisko ze složité životní situace.

Erb Oblana z Javornice

První a větší je družina kolem pana Oblana z Javornice, původem nevýznamného i nezámožného zemana z malé vesnice Javornice v Prácheňském kraji nedaleko Dubu. Družina sestává ze zatím stále svobodného Oblana z Javornice, který se svou vlastní pílí a schopnosti dokázal prosadit ve službách svého strakonického pána a stal se kapitánem ozbrojených sil urozeného Viléma ze Strakonic.

 

 

Erb Jitky z Dobeve

Skromnější je družina paní Jitky z Dobeve, urozené manželky Albera z Dobeve. Tu na příkaz jejího muže doprovází jako osobní strážce jeho nápravník Martin.